Okno listy delegacji


1. Wprowadzono możliwość ustawiania widoczności kolumn, ich szerokości i kolejności na siatce danych. Zmiany są zapisywane dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Wybór kolumn odbywa się przez prawoklik na siatce danych i wybranie funkcji „Ustawienia siatek danych”
delegacje

 

2. Wprowadzono możliwość filtrowania każdej z kolumn siatki danych – odbywa się to podobnie jak w Excelu poprzez wybranie interesujących nas wartości.

delegacje
Filtrowanie

 

 

3. Wyszukiwanie dowolnej wartości na siatce danych – uruchamiamy je przez wciśnięcie klawiszy CTRL+F kiedy siatka danych jest aktywna (stoimy na niej kursorem)

 

4. Wprowadzenie nowych filtrów wyszukiwania – wg. znaczników i wg. projektów. Znaczniki i projekty są dodatkowymi opcjami zaznaczania delegacji – możemy wg. nich grupować delegacje.

delegacja

Filtry znaczników i projektów

 

5. Wprowadzenie trybu podglądu – otwiera okienko delegacji bez możliwości edycji – można tę opcję zestawić z odpowiednimi uprawnieniami dzięki czemu nadajemy operatorowi prawo do podglądu i tylko podglądu delegacji.

 

6. Wprowadzenie ewidencji MiLoG której dokładny opis znajduje się na tej stronie 

delegacje

Ewidencja MiLoG 

7 . Wprowadzenie podsumowania siatki danych delegacji, a także podsumy dla zaznaczonych wierszy

delegacje
Suma wierszy

 

8. Dodanie raportu zestawienia delegacji szczegółowego – wywoływanego z przycisku „Zestawienia”

 

9. Dodanie raportu zestawienie rachunków w delegacji – wywoływanego z przycisku „Zestawienia”

Delegacje
Zestawienie rachunków w delegacji

 

Wprowadzono okno szybkiego podglądu kosztu  w danej delegacji – na liście delegacji wykonujemy prawoklik i wybieramy: Koszty wybranej delegacji. Wyświetli nam się okienko z 3 zakładkami – wykres kosztów w formie graficznej, koszty w siatce danych, rachunki w delegacji.

 

Kartoteka krajów

 

 

10. Dodano dane niezbędne do definiowania własnych stawek ryczałtów za nocleg i ryczałtów wg. waluty kraju, lub PLN. Dokładny opis tej funkcjonalności znajduje się tutaj

11. Dodano pole Uwagi

12. Dodano pole minimalnej stawki godzinowej związanej z ewidencją MiLoG.

 

Kartoteka środków płatności

13. Dodano kartotekę środków płatności – dzięki niej możemy raportować czy dany rachunek w delegacji był opłacony z środków pracownika czy może z środków pracodawcy.

 

Kartoteki środków transportu

14. Kartoteki środków transportu poszerzono o możliwość przyporządkowania do bieżącej aktywnej firmy, lub do dowolnej firmy własnej, jest to przydatne dla biur rachunkowych, które prowadząc kartoteki swoich klientów mogą teraz separować środki transportu pomiędzy nimi. Wyświetlanie środków transportu dla wybranej firmy ustawiamy w Ustawieniach.

delegacja
Środki transportu

 

 

program do delegacji
Ustawienia wyświetlania środków transportu

 

Kartoteka projektów

15. Kartoteka projektów pozwala na grupowanie delegacji wg. jakiejś wspólnej sprawy, dzięki projektom możemy łatwo wyłowić zaznaczone nimi delegacje, żeby np. wskazać koszt delegacji związanych z jakimś projektem. Do oznaczenia tej funkcjonalności wybrano słowo „Projekt”, ale mogą być to np. delegacje związane z jakimś kontraktem, budową itd itd. zależnie od branży.

 

Kartoteka pracownika

 

16. Wprowadzono możliwość przypisania do pracownika samochodu – dzięki temu samochód wypełnia się (jest to proponowane) w przypadku wybrania tego pracownika w delegacji.

 

17. Wprowadzono możliwość przypisania pracownika do firmy własnej – jest to funkcjonalność podobna do tej dla środków transportu opisywanej w punkcie 14.

Kartoteka użytkowników systemu

Kartoteka użytkownikow

18. Zmodyfikowano kartotekę użytkowników o możliwość przypisania danego użytkownika z pracownikiem z listy pracowników, dzięki temu – używając odpowiednich uprawnień można spowodować, że użytkownik po zalogowaniu będzie widział tylko swoje delegacje.

19. Dodano role użytkowników – Admin, Użytkownik 1..4. Każdej z ról możemy przypisać inne uprawnienia, a każdemu z pracowników możemy nadać każdą z ról. Pozwala to na precyzyjne określenie tego co może robić użytkownik w systemie a czego nie.

Uprawnienia użytkowników

20. Każdej z ról wymienionych w punkcie 19 możemy przypisać odpowiednie uprawnienia.

podróże służbowe
Uprawnienia dla ról

 

 

Okno wprowadzania delegacji

21. Uporządkowano okno wprowadzania delegacji, teraz jest ono wspólne dla trzech rodzajów delegacji (krajowe, zagraniczne, wielokrotne).

22. Zablokowano do edycji pola gdzie dane wypełniane są z kartotek – można to zmienić w ustawieniach, ale zalecamy aby możliwość wpisywania ręcznego była jednak zablokowana, umożliwia to uzyskanie raportów operujących na tych polach.

23. Dodano możliwość zaznaczania delegacji znacznikiem.

24. Dodano możliwość grupowania delegacji projektami.

25. Wprowadzono możliwość zmiany statusu na Zamknięta, i nikt poza osobami z odpowiednim uprawnieniem nie będzie miał możliwości edycji takiej delegacji.

26. Zmieniono zakładkę notatka, dzieląc ją na 2 części – Notatka delegacji (pojawiająca się na wydruku polecenia wyjazdu) i notatka rozliczenia (pojawiająca się na wydruku rozliczenia).

27. Wprowadzono zakładkę Rachunki w delegacji, pozwalającą na szybki podgląd rachunków w bieżącej delegacji.

28. Dodano zakładkę Wyjazdy – Przyjazdy pozwalającą na wprowadzanie tabelki wyjazdów i przyjazdów która jest potem drukowana na poleceniach wyjazdu albo rozliczeniach. Wprowadzenie wyjazdów i przyjazdów przez pracownika pozwala także na wygenerowanie wstępnie wypełnionego rozliczenia delegacji.

delegacja
Wyjazdy i przyjazdy

28. Wprowadzono nowy wydruk – polecenie wyjazdu bez tabelki wyjazdów i przyjazdów – jest ona drukowana po rozliczeniu delegacji na odpowiednim wydruku rozliczenia delegacji krajowej lub zagranicznej (delegacje wielokrotne mają trochę inną specyfikę i wyjazdy/ przyjazdy są tam drukowane w innej formie).

Rozliczanie delegacji

29. Wprowadzono możliwość rozliczania delegacji zagranicznej wg. indywidualnych stawek ryczałtów noclegowych oraz diet. Dokładnie ta funkcjonalność została opisana w tym miejscu.

30. Wprowadzono możliwość przypisywania wyliczonych noclegów do noclegów ryczałtowych lub noclegów wg. rachunków – program zapamiętuje to ustawienie i używa go przy następnej delegacji.

31. W oknie rozliczenia wprowadzono zakładkę lista rachunków pozwalającą na szybki podgląd rachunków w danym rozliczeniu.

32. Wprowadzono zakładkę MiLoG pozwalającą na ewidencjonowanie czasu pracy na potrzeby zestawienia MiLoG opisanego w tym artykule

33. Zmodyfikowano wydruki rozliczeń o pozycje zawierającą informację o pokryciu wydatków ze środków własnych bądź firmy.

34. Dla delegacji krajowej dodano wydruk rozliczenia z tabelą wyjazdów i przyjazdów wypełnionych w programie

35. Dla delegacji zagranicznej dodano wydruk rozliczenia z tabelą wyjazdów i przyjazdów wypełnionych w programie.

Znaczniki

36. Wprowadzono kartotekę znaczników – pozwalają one na dowolne grupowanie wybranych delegacji. Znaczników jest 20 i można dodawać ich opisy – klikamy na wiersz ‚Opis znacznika’ – wpisujemy dowolną treść i zapisujemy ją poprzez przejście do kolejnego wiersza.

 

Rachunki w delegacji

37. Dodano możliwość grupowania rachunków wg. rodzaju płatności – czy są to środki pracownika czy może pracodawcy (np. karty płatnicze).